วิ่งเขื่อนเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องและผองเพื่อน

วันที่15 พ.ค.2561 งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนไปวิ่งขึ้นเขื่อนขุนด่านปราการชล จ.นครนายก โดยมีชื่อกิจกรรม"วิ่งเขื่อนเชื่อมความสัมพันธ์พี่น้องและผองเพื่อน" ขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องและในกลุ่มเพื่อน รวมทั้งยังสร้างความสามัคคี ความมีน้ำใจและความเสียสละในหมู่คณะ