เกี่ยวกับโรงเรียนกีฬา

ข้อมูลทั่วไป

โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีบุคลากรสายบริหาร จำนวน 2 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 30 คน และนักเรียนจำนวน 154 คน

ชื่อผู้บริหารโรงเรียน นายยุทธพร วงศ์วิชิต โทรศัพท์098-529-6415

ข้อมูลเกี่ยวกับสถานศึกษา

ประวัติโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก เริ่มแนวคิดในการจัดตั้งจากคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันประชุมพิจารณาจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นโรงเรียนกีฬาแห่งที่ 12 ในสังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามรายงานการประชุมดังกล่าวและให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดปทุมธานี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในเขตพื้นที่ได้รับการศึกษาควบคู่ไปกับการพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ และมอบให้สถาบันการพลศึกษารับไปดำเนินการในการจัดหาพื้นที่จัดตั้งในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากจังหวัดปทุมธานีไม่มีพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา สถาบันการพลศึกษาจึงได้ประสานไปยังจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียงกับจังหวัดปทุมธานี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (นายสุรชัย ศรีสารคาม) ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก (นายธีระกุล เอี่ยมอำภา) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล (นายมงคล ตีระวรานนท์) เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ดร.เสกสรร นาควงศ์) อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา (นายสมพงษ์ ชาตะวิถี) รองอธิการบดีสถาบันการ
พลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ (นายวีรศักดิ์ วิศาลาภรณ์) เพื่อรายงานต่อกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎรว่าพื้นที่ในตำบลทรายมูล มีพื้นที่เพียงพอและเหมาะสมสามารถใช้ก่อตั้งโรงเรียนกีฬาได้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้ชี้แจงถึงที่ดินราชพัสดุซึ่งตั้งอยู่บ้านทุ่งคลอง 2 หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 แปลง แปลงที่ 1 มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ประมาณ 304 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้ง 2 แปลงประมาณ 384 ไร่ 2 งาน 11 ตารางวา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ยินดีให้สถาบันการศึกษาใช้พื้นที่ทั้ง 2 แปลงในการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกต่อไป

คณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร โดยนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล และคณะได้ลงสำรวจพื้นที่ร่วมกับสถาบันการพลศึกษา ที่ทางแยกถนนสายบางน้ำเปรี้ยว - องครักษ์ ห่างจากอำเภอองครักษ์ประมาณ 5 กิโลเมตร พบว่ามีถนนลาดยางผ่าน มีไฟฟ้าแรงสูง อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทรายมูล และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงเห็นชอบเป็นพื้นที่เหมาะสมที่จะก่อตั้งโรงเรียนกีฬา สามารถให้บริการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ ในจังหวัดนครนายก ปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมาได้ คณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ได้ประชุมและลงความเห็นว่าให้จัดตั้งโรงเรียนกีฬาแห่งที่ 12 ที่ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก และได้มอบหมายให้สถาบันการพลศึกษาดำเนินการขอความเห็นชอบจากสภาสถาบันการพลศึกษา พร้อมทั้งประสานกับองค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกต่อไป

วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เชิญกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ ที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก เรื่องการขอใช้พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล เพื่อดำเนินการตามระเบียบของการขอใช้พื้นที่ และดำเนินการตามระเบียบของการขอจัดตั้งโรงเรียนกีฬา และขอตั้งงบประมาณในการดำเนินการต่อไป สถาบันการพลศึกษา จึงแต่งตั้งให้
นายอภินันท์ สีดาพงษ์ ข้าราชการครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2556 เพื่อดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สถานที่ตั้ง

โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก เป็นรูปพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียรยืนอยู่เหนือก้อนเมฆพระหัตถ์ขวาถือวชิราวุธ พระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์ มีรัศมีสีขาวโดยรอบพระเศียร ด้านหลังมีวงกลมสีเหลืองซึ่งทับบนแถบธงชาติไทยพลิ้ว ด้านข้างมีเครื่องหมาย สามห่วง (เขียว ขาว เหลือง) ประดับด้านขวาและด้านซ้าย ด้านล่างพระพลบดีทรงช้างเอราวัณสามเศียร มีตัวเลขสีขาว “๒๕๖๒” ตัวเลขอารบิก “2019” บนพื้นสีเขียว วางบนพื้นสีน้ำเงินมีขอบนอกเป็นสีน้ำตาล ด้านล่างมีตัวอักษรไทยสีน้ำเงิน “มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ” หรือตัวอักษร “THAILAND NATIONAL SPORTS UNIVERSITY” อยู่บนแถบโบว์สีเหลือง (สัดส่วนประมาณเท่ากันทั้งสูงและกว้าง) ส่วนล่างของตราเป็นชื่อโรงเรียนกีฬา “ภาษาไทย” หรือ “ภาษาอังกฤษ” สีน้ำเงิน โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ปรัชญา

กยิรา เจ กยิรา เถนํ

"ทำอะไร ทำจริง"

วิสัยทัศน์

“มุ่งพัฒนานักกีฬาสู่ระดับชาติและนานาชาติ ควบคู่ไปกับมีวินัย”

พันธกิจ

1)จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2)ผลิตและพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติและนานาชาติ

3)ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

4)บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

อัตลักษณ์ของโรงเรียนกีฬา

  • มีวินัยใฝ่คุณธรรมเลิศล้ำกีฬา

สีประจำโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

สีประจำโรงเรียนโรงเรียนกำหนดสีประจำโรงเรียนคือ สีเขียว – สีขาว

สีเขียวหมายถึง แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองและสะท้อนพลังอันมีชีวิตชีวา ของชีวิต เพิ่มพูน

ความฉลาดและกล้าหาญ ที่จะนำชีวิตให้ประสบกับความสำเร็จ

.

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“บุคลิกดี มีสัมมาคารวะ”