รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

งานพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายบริหาร โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีการจัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือกออก และเดินรณรงค์บริเวณชุมชนและบริเวณโรงเรียน