อบรมโครงการทบทวนระบบและกลไกการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่ 14 - 15 กันยายน 2560 คณะผู้บริหาร ครู ผู้ฝึกสอน เข้าร่วมอบรมโครงการทบทวนระบบและกลไกการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง