แบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี 2564 (กสก. : rbm)

การเก็บข้อมูล : กรณีที่เกษตรกร 1 ราย ถูกนับเป็นเป้าหมายเพียงครั้งเดียว (ไม่นับซ้ำ = นับเป็น 1 ราย) ในโครงการนั้นๆให้เก็บข้อมูลทั่วไปในข้อ 1. ส่วนในข้อ 2. ให้กาเครื่องหมาย ลงใน ของกิจกรรมที่เกษตรกรเข้าร่วม ให้ครบทุกกิจกรรม (กา ได้มากกว่า 1 กิจกรรม) จากนั้นเก็บข้อมูลของเกษตรกรผู้นั้นไปจนถึง ข้อ 8 (นับเป้าเป็น 1 แบบสัมภาษณ์)

: กรณีที่เกษตรกร 1 ราย ถูกนับเป็นเป้าหมายมากกว่า 1 ครั้ง (นับซ้ำ) ในโครงการนั้นๆ ให้เก็บข้อมูลแบบ กสก. ตามจำนวนครั้งที่เกษตรกรถูกนับ เช่น ถ้านาย ก. ถูกนับเป็นเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการนั้น 2 ครั้ง (นับเป็น 2 ราย) ให้ใช้แบบ กสก. นั้น จำนวน 2 ชุด ในการเก็บข้อมูลจาก นาย ก. ดังนี้

  • เก็บข้อมูลแบบ กสก. ชุดที่ ① ของนาย ก. ให้เก็บข้อมูลทั่วไปในข้อ 1. ส่วนในข้อ 2. ให้เลือก ในกิจกรรม ที่นาย ก. เข้าร่วมโครงการครั้งที่ 1 จากนั้นเก็บข้อมูล ไปจนถึง ข้อ 8 (นับเป้าเป็น 1 แบบสัมภาษณ์)
  • เก็บข้อมูลแบบ กสก. ชุดที่ ② ของนาย ก. ให้เก็บข้อมูลทั่วไปในข้อ 1. ส่วนในข้อ 2. ให้เลือก ในกิจกรรมที่นาย ก. เข้าร่วมครั้งที่ 2 (ซึ่งไม่ใช่กิจกรรมเดียวกับแบบชุดที่ 1) จากนั้นเก็บข้อมูล ไปจนถึง ข้อ 8

(สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-5793011)

#ชื่อโครงการรหัสโครงการ
1โครงการเสริมศักยภาพกิจกรรมเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ต่อยอดธุรกิจการเกษตรCOVID 19 - A
2โครงการส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวอย่างปลอดภัยและส่งเสริม การใช้สารจากธรรมชาติกระตุ้นภูมิคุ้มกันพืชCOVID 19 - B
3โครงการส่งเสริมฟื้นฟูการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรCOVID 19 - C
4โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตรCOVID 19 -D
5โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผักปลอดภัยCOVID 19 - E
6โครงการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรCOVID 19 - F
7โครงการส่งเสริมการผลิตกาแฟCOVID 19 - G
8โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยเชิงการค้าในกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)COVID 19 - H
9โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่ามะพร้าวตลอดห่วงโซ่อุปทาน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยองCOVID 19 - I
ทั้งหมด 9 ผลลัพธ์