สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

งานทะเบียน ฝ่ายวิชาการ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้จัดสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2560