เทควันโด

ผังรูปผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทควันโด

นายปิยะวุฒิ มังคุด (โค้ชหนุ่ม)

ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโด

ศูนย์ฝึกกีฬาโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

นักเรียนกีฬาเทควันโด ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

น้องเปรี้ยว

เด็กหญิงสิริวรรณ ศรีหาญ


น้องทราย

เด็กหญิงกัลยารัตน์ หวั่นอินตานักเรียนกีฬาเทควันโด ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

น้องหยก

เด็กหญิงนวลวรรณ ยงยอด